تلگرام اسلاید 1 اسلاید 2 اسلاید 3
01 / 04

تلگرام

تلگرام

ورد به کانال
02 / 04

اسلاید 1

متن پیش فرض

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید
ادامه متن
03 / 04

اسلاید 2

متن پیش فرض

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید
ادامه متن
04 / 04

اسلاید 3

متن پیش فرض

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید
ادامه متن

مهرجان :قطعه ائی از خاک ا يران زمين که قبل از ظهور دين مبين اسلام ناب محمدی وجود داشته و احتمالا تاسيس آن به زمان ساسانيان می رسد که نام مبتدی آن بنام مهريج بوده و بعدا بنام مهرگان و از زمانيکه مهرجانيها به دين اسلام روی آوردند به نام مهرجان ناميده شده است و در تاريخ بنام مهريجان به چشم می خورد. مهرجان زمانی جزء خطه خراسان و زمانی جزء استانهای يزد و سمنان ودر حال حاضر جزء استان اصفهان می باشد. مهرجان: در حال حاضر مربوط به شهرستان خوروبيابانک و استان اصفهان ميباشد. فاصله مهرجان تا مرکز شهرستان 35 کيلومتر و تا مرکز استان 405 کيلومتر و تا تهران بزرگ 750 کيلومتر می باشد. مهرجان دهستا نی است که در گودترين نقطه بخش قرار دارد با زمين صاف و مسطح که از طرف شمال و ناحيه کوستانی قله و مهدن گل بنتو نيت سفيد و نيزار از طرف جنوب به کوههای بياضه و مزارعه محمد آباد و دولت آباد رضوانيه و شکر آباد و از طرف شرق به منطقه کوير لوت و از طرف غرب به روستاههای نيشابور، گرمه، عروسان، ارديب، ايراج، بازياب، هفتومان، حسين آباد و خنج دادکين می باشد. مهرجان: دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد که تابستانهای بسيار گرم و سوزان و زمستانهای بسيار سرد. زمينهای خشک و پوشيده از لايه های نمکی و در فصلهای پائيز و زمستان مقدار ناچيزی باران می بارد مهرجان: دارای يک رشته قنات به طول تقريبی 15 کيلومتر که عميق ترين آن يعنی چشمه حدود 120 متر عمق دارد که بصورت شيب آب به محل می رسد و دارای چندين مزرعه که عبارتند از توفيق آباد /کلاته. شمس آباد . سلطانيه. قاسميه .محمد آباد . دولت آباد .دهنو . رضوانيه .مزرعه حاجی جلاليه . شکرآباد . عبدل آباد.که اينها هر کدام دارای قنوات مخصوص به خود می باشند قبل از انقلاب در اين مزارع خانواده هائی زندگی می کرد ند ولی در حال حاضر بدلبل نبود بازار کار اکثر آنها خالی از سکنه بوده و حتی قنوات آنها هم بدليل عدم مهار سيلا بهای فصلی متا سفانه ويران گرديده و مزارع مربوطه در حال از بين رفتن هستند. .سرزمين پهناورايران آکنده ازشگفتيهاست .کوهها،جنگلها،رودهاوشنزارهائی که باتازيانه توفان دربيابان هاسرگردانند.شورستانهائی که آئينه دارآفتابند.کوههای البرز،رودهائی که ازدانه های ِسرسبزفرومی ريزنددرجاجای سرزمين پهناور همراه باتنوع طبيعت ،چشم اندازهای گوناگون ديده می شودوطبيعت همچنانکه درزندگی مادی ااثرمی نهددررفتارو پندارآدمی بی تاثيرنيست . انسان کوه نشين ،مبارز،سرسخت وچالاک است.جنگل نشين فرزوچابک وتيزبين است وآنکه برکران درياخانه داردماجراجووکنجکاواست وچون دريا گاه آرام وگاه توفانی. واماانسان کويرنشين ،سخت کوش ،پايدار،درون نگر،ومحتاط است.آسمان نيلگون وپراخترِ شب،آفتابدرخشان وگرم ،بيابان بازوگسترده وافقِ بازکويرهمه درروحيه او تاثيردارد.گرمای توانفرسابه کويرنشين سخت کوشی می آموزد آسمانِ پرستاره نيلگون اورابه انديشيدن ،سرودن ودردرون سيرکردن وامی دارد.افق گسترده اوراگشاده روومهربان ومهمان نوازبارمی آوردوتنگی معيشت اورامحتاط ودورانديش واينده نگرميسازددربيابان وکويرخانه های به هم پيوسته کنارمظهرقنات وچشمه سارمردم رابه يکديگرنزديک می کندوسبب همبستگی انسان می شود.ااينجاسخن ازروستاست نه ازجوامعِ مدرن صنعتی که درآنجايک مجتمع مسکونی آپارتمان انسانهاازيکديگربيگانه اند اما دو همسايه روستائی ازمتن زندگی يکديگر آگاهند. مهرجان: درقلب کويربرسايه نخلستان آرميده است.ازلحاظ جغرافيائی ،تاريخی مهرجان جزوبخش خوروبيابانک است که تاپايان عهدقاجاريه ولايت راجندق و بيابانک می ناميدندوازلحاظ تقسيمات کشوری ازآغازدوره قاجاريه تابه امروزبه تناوب به يزدوخراسان وسمنان واصفهان وابسته بوده است.تااواخرزمامداران فتحعليشاه ازتوابع يزدبوده ودرسال 1240قمری ازيزدجداوبه سمنان پيوست درسال 1337درشماريکی ازولايات خراسان درآمدودرسال 1310تابع سمنان شدوپس ا زچندی ازخاک سمنان جداوبه خاک يزد منضم گرديدوازسال 1337تابع استان اصفهان شد. ازلحاظ جغرافيائی مهرجان در55درجه و7دقيقه طول شرقی و33درجه و29دقيقه عرض شمالی ودرفاصله 36کيلومتری ازمرکزبخش واقع است ودرسال 1368به عنوان مرکزدهستان نخلستان انتخاب گرديد. ازلحاظ آب وهوائی گرم وخشک وبيابانی وميانگين ريزش باران کمتراز50ميليمتردرسال است .ياقوت حموی درمعجم البلدان ازمهرجان نام می بردمهرجان بين راه اصفهان به طبس قرارداردديهی بزرگ است ازگفته ياقوت حموی برمی آيدکه درقرن هفتم هجری اين روستا به دلايلی که برما معلوم نيست ويران بوده است هم اکنون آثاراين ويرانی هارا به صورت تلهای خاک درشرق مهرجان می توان ديددرکناراين خرابه ها ديهی به نام دهنو به حيات خويش ادامه می دهدوبی شک دهنو برويرانه های ده قديمی بنا گرديده است .قديمی ترين سنگ نبشته های مهرجان به قرن هشتم ونهم هجری تعلق دارد.گويند ايرج ومهرک دوبرادر بودندايرج روستای ايراج رابنياد نهاد و مهرک روستای مهرجان را. چون کاريز مهرجان کم آب بود مهرک از برادرخواست تا شب هنگام آب ايراج به مهرجان برود وايرج پذيرفت .دو برادرنهری کندندوبا ساروج وسنگ استوارساختند وآب ايراج در اين نهربه سوی مهرجان روان گرديد.آثاراين جوی بين دو روستا هم اکنون نيز پا برجاست که می توان درجنوب مزرعه فرحزاد آن را مشاهده کرد. ايراجی ها مثلی دارند که (او إ را به مهرا دِ و شو) يعنی آب ايراج به مهرجان می رود. آثار تاريخی مهرجان 1) قلعه مهرجان که قسمت زيادی از آن راسيلاب ويران کرده است وبرگردآن خندقی است اين قلعه بسيارقديمی است وازدوران ساسانيان بازمانده است. 2) گنبد شمس الدين يکی اززيارتگاههای اهالی مهرجان است اين بنا متعلق به قرن هشتم هجری ومقبره عارف وصوفی شمس الدين حاجی محمد شاه است . برمزارش ضريح چوبين ديده می شود وبرروی سنگ قبرچنين آمده است:هذالقبرالمرحوم سعيدشهيدزبد‌‌‌ه‌‌‌‌‌العارفين _زين الحاج والحرمين شمس الحق حاجی محمدشاه نورالله قبره_فی تاريخ سنه سبع وعشرين وسبعمائه (727هجری )کل من عليهافانازنوشته سنگ معلوم ميشودکه اين عارف به شهادت رسيده است . 3) مسجد جامع ومقبره خواجه جمال الدين :جای مقبره خواجه جمال الدين اما سنگ قبری مرمرين درکناريکی ازستونهای مسجدجامع ديده ميشود که متعلق به قرن نهم هجری وبرروی آن چنين آمده است :لااله الاالله ،محمد رسول الله علی ولی الله ،الله اکبروفات يافت خواجه اعظم سعيد فقيرمغفور خواجه جمال الدين حسين ابن مرحوم خواجه جلال الدين محمودمهرجانی فی خامس شهرجمادی الاول 897هجری . دين و مذهب مردم پيش ازاسلام به دين زرتشت بودندوتاريخ نشردين مبين اسلام درمنطقه دقيقا\\\\\\\\\\\\\\\'معلوم نيست اما سابقه ديرينه ای دارد.سنگ نبشته مرمرين به ابعاد50*40سانتيمتربرديوار مسجد جامع نصب شده است که متعلق به صاحب اعظم خواجه جمال الدين حسين بن صدراست .تاريخ وفات وی پنجم شهرجمادی الاول سنه 897هجری است . بنا به مندرجات اصل سند به خط کوفی بوده است ودربالای سندی که به خط عربی است سال 430هجری ديده می شود.بنا به نوشته سندتا اين تاريخ مردم منطقه زرتشتی بوده اندو درجنگی که به بين علويان روی می دهدعلويان پيروز می شوندومردم به دين اسلام مشرف می شوند.البته دردرستی سند جای شک وترديد است اگرچه امروز نه خانقاهی ،نه درويشی ونه عارفی ونه صوفی مسلکی دراين ديارپيدامی شوداما حداقل تا اواسط دوره قاجاريه گروهی ازاهالی سيروسلوک وتصوف و عرفان علاقه مندبوده اندوگوشه خانقاه به ذکريارب وياهو مشغول وقديمی ترين سندی که تاکنون موجودبوده است به اين پديده اشارت داردسنگ مزارحاجی محمدشاه می باشدکه قبلا\\\\\\\\\\\\\\\'از آن يادشد. واز کلمه زبدة العارفين بر روی قبرچنين برمی آيد که حاجی محمدشاه يکی از عرفای منطقه بوده وبه دلايلی که برما معلوم نيست شهيد شده است از گنبدی که برمزارش ساخته وضريح چوبين که برمرقدش نهاده اندوآنرا به صورت زيارتگاهی درآورده اندپيداست که وی شايستگی آن را داشته و مورد توجه مردم بوده است . آب روستا منبع آب روستا قنات است .و واحد اندازه گيری آب فنجان است وهرفنجان 12دقيقه وشبانروز 120فنجان وبرابر40قله است .درمهرجان هرشبانه روز به چهارنيم بناب تقسيم می شود که برابر 10قله يا 30 فنجان است . مدارگردش آب درمهرجان 20 شبانه روز است وهرشبانه روز را نامی است به اين قرار: 1- پسلاّراول 2- پسلاِّر دوم 3- شبانروز 4-نيم شبانه روز 5- بگوئی 6- علی مهری 7- مومن اول 8- مومن دوم 9- راسا 10 – دوم راسا 11- بلوچ 12 – مسکونی 13- قاسم 14- احمد 15 – اول بو 16- دوم بو 17- هارونی 18- بامز 19-کروزو 20 پير امون مهرجان درحال حاضر مزرعه دائر که هم کشتخوان وخرماستان دارند به شرح زيروجود دارد . 1- مزرعه حاجی 2- کلاته 3- دولت آباد 4- شکرآباد 5- مزرعه دهنو 6- جلاليه 7- قاسميه و اما نخل و نخلستان در مهرجان آنگاه که کودک چشم به جهان می گشايد خودرا درگهواره ای می بيند که هديه نخل است وگذر زندگی او با نخل و نخل با اوست .او زاده نخل و نخل زاده اوست .نخل سرود زندگی است .نخل را همت بلند است . کودک مهرجانی با نخل زاده می شود بزرگ می شود زندگی می کند وبا او می ميرد .نخل سراپا احساس است يارهميشگی ورفيق نيمه راه نيست درختی باشکوه وارزشمند ،ارجمند زيبا ، پرمهرسايه گستر درختی با ياران از گهواره تا گور ودر يک کلام درختی ايثارگر . گهواره خوابگاه کودک مهرجانی ازشاخ وبرگ نخل است که دست های نوازشگرمادرآن رامی جنباند . زندگی درسايه نخل سپری می شود وفرمان درمی رسد وناگهان بانگی برمی آيد که خواجه مرد.جنازه از غسالخانه بيرون می آيد ودر کفن او دو چوب نخل است که بر روی آنها آيه شريفه آیة الکرسی نقش بسته است به عنوان چوب جريدتين تابوت بردوش جوانان به سوی سرای ابديت روان می شود درحاليکه دو برگ سبز نخل برشانه مردی پيشاپيش تابوت روان است ونخل يار ديرين را تنها نمی گذارد واو با يارمی ميرد وبه سرای جاودانی می شتابدبه سنتی ديرپای از زمان آدم که چون آدم از دنيا برفت خدای تعالی فرمودکه دو چوب از آن درخت به تن او بپيچند. واينک ای زادگاهم !ای آشيان عشق من ! خاکت پرگهر! روحت پرهنر! آبت زلال! آسمانت آبی! الماس ستارگانت رخشان ! مردمانت مهربان وبی ريا و من ازهرقطره آبی که دررودی جاری می شود زمين پاک اجداد نياکان راآباد خواهم ساخت . به يک دستم گل ياس وبه دست ديگرم داس برخواهم داشت . دراين دور دست کويردراين نخلستان با صفا وپير. اکنون بيا ای هموطن ، ای هم مرام ، ای هم زبا ن ،ای آشنا با يکديگربا هم بگوئيم اين سخن ،با هم بخوانيم اين شعار : ای سرزمين خوبان نامت هميشه جاويد يادت هميشه ماناد عشقت هميشه دردل مهرت هميشه درجان پاينده مانی مهرجان پاينده مانی مهرجان

آدرس حسینیه

خیابان خاوران ایستگاه باسکول

خیابان خوب بخت جنب سرای محله اتابک

حسینیه قمر بنی هاشم(ع)

همراه :09120205204

ایمیل :

meysam_hojjaty@yahoo.com

JoomShaper